Giải pháp Wifi
Giải  xây dựng hệ thống mạng wifi cho các trường học là một trong những giải pháp được tìm hiểu và quan tâm nhất hiện nay.
Giải pháp mạng wifi cho cho khách sạn là vấn đề mà nhà điều hành khách sạn ngày nay đang rất đâu đầu về việc cải thiện hiệu năng trên cơ sở hạ tầng mạng Wifi.
Gần như 100% doanh nghiệp hiện nay đều trang bị máy tính cho nhân viên đáp ứng cho công việc hàng ngày, đồng thời xây dựng hệ thống mạng để các máy tính đó sử dụng tài nguyên về dữ liệu, máy in, internet...
Công nghệ Wifi đám mây dựa trên nền tản công nghệ Mesh. Ngoài các Mesh AP phát sóng và liên kết đa chiều thì hệ thống quản trị toàn bộ cấu hình và điều khiển được đặt trên các server theo công nghệ điện toán đám mây – Cloud technology.
Nhắn tin FB, Hoặc gọi Tư Vấn: 0935.272205